Проект BG16RFOP002-3.001- 0662-C01 „Енергийна ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документация за провеждане на процедура «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА» за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за производство на бетон:

Обособена позиция 01 Бетон-помпа миксер - 1 бр.
Обособена позиция 02 Челен товарач - 1 бр.
Обособена позиция 03 Бетоновози с миксер - 2 бр.
Обособена позиция 04 Бетонов възел - 1 бр.

на бенефициент по проект BG16RFOP002-3.001- 0662-C01 „Енергийна ефективност“

СОКОЛОВ ООД

Срок за подаване на оферти : до 19.01.2018 г.

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА