arrow
arrow

Ние не казваме, че работим за Вашият успех. Ние наистина го мислим.

Проект BG16RFOP002-3.001-0662-C01 „Енергийна ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Документация за провеждане на процедура «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА» за определяне на изпълнител с предмет:
Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за производство на бетон - газокари и рециклатор:
Обособена позиция 1 Газокари - 4 бр.
Обособена позиция 2 Рециклатор - 1 бр.
на бенефициент по проект BG16RFOP002-3.001-0662-C01 „Енергийна ефективност“ СОКОЛОВ ООД


Срок за подаване на оферти: до 14.03.2018 г.
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА