Проект BG16RFOP002-3.001- 0662-C01 „Енергийна ефективност“

Проект BG16RFOP002-3.001- 0662-C01 „Енергийна ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Проект BG16RFOP002-3.001- 0662-C01 „Енергийна ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за производство на бетон:

  • Бетон-помпа миксер – 1 бр.
  • Челен товарач – 1 бр.
  • Бетоновози с миксер – 2 бр.
  • Бетонов възел – 1 бр.