Сключи договор за изпълнение на Проект „Енергийна ефективност“

Соколов ООД сключи договор за изпълнение на Проект „Енергийна ефективност“

Соколов ООД сключи договор за изпълнение на Проект „Енергийна ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В отговор на развитието на строителството и по-специално реализацията на инфраструктурните проекти в България, Соколов ООД стартира изпълнение на Проект „Енергийна ефективност“. Целта на проекта е да изпълни мерки за енергийна ефективност, за да се постиганат устойчив растеж и конкурентоспособност.

Чрез проекта Дружеството ще направи инвестиции в дълготрайни активи за повишаване на енергийната ефективност чрез придобиване на производствено оборудване, ще повиши нивото на познания с цел да се определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията (внедряване и сертифициране на стандарта ISO 50001). Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите за производство на единица продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразни дейности и повишаване на неговата устойчива конкурентоспособност.

Не на последно място проектът цели и ще постигне разширяване на неговия капацитет.

Проектът е със срок на изпълнение 15 месеца, като прогнозната му стойност е над 1,7 милиона лева, при 70,29 % заявено безвъзмездно финансиране и 29,71 % собствени средства на Соколов ООД. Одобреното финансиране е в размер на 1 066 823.86 лева (85%) от Европейски съюз и 188 263.02 лева (15 %) от национален бюджет.

Проектът се реализира в България, Северен-централен регион, гр. Велико Търново обл. Велико Търново, и ще има принос към постигане на устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дейностите са напълно съобразени с изискванията за опазване на околната среда, повишава ресурсната ефективност и ще са в унисон с необходимостта за смекчаване на последиците от измененията на климата и приспособяване към тях. Виж: ПРОЕКТ