Тръжна документация

Проект BG16RFOP002-3.001-0662-C01 „Енергийна ефективност“

Проект BG16RFOP002-3.001-0662-C01 „Енергийна ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за производство на бетон – газокари и рециклатор:
  • Газокари – 4 бр.
  • Рециклатор – 1 бр.